Kamis, Januari 07, 2010


Sejumlah tujuh belas doktrin syi'ah yang slalu mereka sembunyikan dari kaum muslimin sebgai bagian dari pengamatan doktrin taqiyah ( menyembunyikan Syi'ahnya ) Ketujuhbelas doktrin ini terdapat di dalam kitab suciSyi'ah.
 1. Dunia dengan seluruh isinya adalah milik imam Syi'ah. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya kepada siapa yang dikehendaki ( Ushulul Kaafi, hal 259, Al-Kulaini, cet, India). Jelas doktrin semacam ini bertentangan dengan firman Alloh SWT, “Sesungguhnya bumi adalah milik Allo, Dia karuniakan kepadasiapa yang dikehendaki”. ( Al-A'raf ,7 :128) Kepercayaan Syi'ah di atas menunjukan penyetaraan kekuasaan para imamnya dengan Alloh dan ini merupakan bentuk aqidah Syirik.
 2. Ali bin Abi Thalib yang di klaim sebagai imam Syi'ah yang pertama dinyatakan sebagai dzat yang pertama dan terakhir, yang dhahir dan yang bathin sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hadid, 57:3. ( Rijalul Kashi hal 138 ). Doktrin semacam ini merupakan kekafiran Syi'ah yang berdusta atas nama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan doktrin seperti ini sy'iah menempatkan Ali sebagai Tuhan. Dan hal ini sudah pasti merupakan tipu daya Syi'ah terhadap kaum muslimin dan kesucian aqidahnya. Gambar Ali bin Abi Thalib Menurut mereka

 3. Para imam Syi'ah merupakan wajah Alloh, mata Alloh dan tangan-tangan Alloh yang membawa rahmat bagi para hamba Alloh ( Ushulul Kaafi hal,83 ).
 4. Keinginan para imam Syi'ah adalah keinginan Alloh juga ( Ushulul Kaafi hal,278 ).
 5. Para Imam Syi'ah mengetahui kapan datang ajalnya dan mereka sendiri yang menentukan saat kematiannya karena bila imam tidak mengetahui hal-hal semacam itu maka ia tidak berhak menjadi imam ( Ushulul Kaafi hal,158 ).
 6. Para imam mengetahui apapun yang tersembunyi dan dapat mengetahui dan menjawab apa saja bila kita bertanya kepada mereka karena mereka mengatahui hal gaib sebagaimana yang Alloh ketahui ( Ushulul Kaafi hal,193 ).

 7. Amirul Mukmini Ali bin Abi Thalib oleh Syi'ah di katakan menjadi wakil Alloh dalam menentukan surga dan neraka, memperoleh sesuatu yang tidak diperolah oleh manusia sebelumnya, mengetahui yang baik dan yag buruk, mengetahui segala sesuatu secara rinci yang pernah terjadi dahulu maupun yang gaib ( Ushulul Kaafi hal,84 ). Gambar Imam Al-Husein menurut mereka

 8. Alloh itu bersifat bada' yaitu baru mengetahui sesuatu bila sudah terjadi. Akan tetapi imam Syi'ah telah mengetahui lebih dulu hal yang belum terjadi ( Ushulul Kaafi hal,40 ). Menurut Al- Kulaini, bahwa Alloh tidak mengetahui bahwa Husein bin Ali akan mati terbunuh. Menurutnya mereka Tuhan pada mulanya tidak tahu karena itu Tuhan membuat ketetapan baru sesuai dengan kondisi yang ada. Akan tetapi imam Syi'ah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu menurut doktrin Syi'ah Alloh bersifat bada' ( Ushulul Kaafi hal, 232 )

 9. Para imam syi'ah merupakan gudang ilmu Alloh dan juga penerjemah ilmu Alloh. Para imam bersifat ma'sum ( bersih dari kesalahan dan tidak pernah lupa apalagi berbuat dosa ). Alloh menyuruh manusia untuk mentaati imam Syi'ah, tidak boleh mengingkarinya dan mereka menjadi hujjah ( argumentasi kebenaran ) Alloh atas langit dan bumi ( Ushulul Kaafi hal,165 ).
 10. Parea imam Syi'ah sama dengan Rasululloh Saw ( ibid ). Mereka lebih memilih kuburan sebagai Kiblat mereka dan membelakangi kiblat aslinya

 11. Yang di maksud dengan para imam Syiah adalah Ali bin Abi Thalib, Husein bin Ali dan Muhammad bin Ali ( Ushulul Kaafi hal,109).
 12. Al-Qur'an yang ada sekarang telah berubah, dikurangi dan di tambah ( Ushulul KaafiYa ayyuhaladziina uutul kitaaba aminuu bimaa nazzalna fie 'Aliyyin nuuran mubiinan “. (Fashlul Khitab hal 189 ) hal, 670 ). Salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang dikurangi dari aslinya yaitu ayat An-Nisa' 47 menurut versi Syi'ah berbunyi, “
 13. Menurut Syi'ah Al-Quran yang di bawa Jibril kepada Muhammad ada 17 ribu ayat, namun yang tersisa sekarang hanya 6660 ayat. ( Ushulul Kaafi hal, 671 )
 14. Syi'ah menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Muawiyah, Aisyah, Hafshah, Hindun dan Ummul Hakam adalah mahkluk yang paling jelek di muka bumi, mereka ini adalah musuh-musuh Alloh. Siapa yang tidak memusuhi mereka, makatidaklah sempurna imannya kepada Alloh, Rasul-Nya dan imam-imam Syi'ah ( Haqqul Yaqin hal. 519 oleh Muhammad Baqir Al-Majisi ) .

 15. Menghalalkan nikah mut'ah,bahkan menurut doktrin Syi'ah orang yang melakukan kawin mut'ah 4 kali derajatnya lebih tinggi dari nabi Muhammad Saw. ( Tafsir Minhajush Shadiqin hal. 356, oleh Mullah Fathullah Kasani ). Ayatollah Khomene'i sedang solat di depan Ayatollah Khomeini

 16. Menghalalkan saling tukar menukar budak perempuan untuk di setubuhi kepada sesama temanny. Kata mereka, Imam Jafar berkata kepada kepada temannya : “wahai Muhammad, kumpulilah budaku ini sesuka hatimu. Jika engkau sudah tidak suka kembalikan lagi kepadaku “ ( Al-Istibshar III hal 136, oleh Abu Ja'far Muhammad Hasan At-Thusi).
 17. Rasululloh dan para sahabatnya akan di bangkitkan sebelum hari kiamat. Imam Mahdi sebelum hari kiamat akan datang dan dia akan membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar yang ada di dekat kuburan Rasululloh. Setelah dihidupkan maka kedua orang ini akan di salib. ( Haqqul Yaqin hal, 360, oleh Mulla Muhammad Baqir al-Majisi ). Sedang sujud di depan kuburan
Ketujuh belas doktrin Syi'ah diatas, apakah bisa di anggap akidah Islam sebagaimana di bawa Rasululloh Saw dan di pegang teguh oleh para sahabat serta kaum musliminyang hidup sejak jaman tabi'in hingga sekarang ? Adakah orang masih percaya bahwa syi'ah bagian dari umat Islam ? Menurut imam Malik dan imam Ahmad barangsiapa yang tidak mengkafirkan Aqidah Syi'ah ini, maka dia termasuk kafir.
Semua kitab tersebut di atas adalah kitab-kitab induk atau rujukan pokok kaum syi'ah yang posisinya sama halnya kitab-kitab hadist Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hambal, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud dan ibnu Majah bagi kaum muslimin, hanya berbeda dalam beberapa hal yang tidak prinsip, adalah dusta dan harus di tolak dengan tegas.

Artikel yang BerhubunganDikutip dari: http://ade-tea.blogspot.com/2011/02/cara-membuat-widget-artikel-yang.html#ixzz1JSIiysNe

Artikel yang BerhubunganDikutip dari: http://ade-tea.blogspot.com/2011/02/cara-membuat-widget-artikel-yang.html#ixzz1JNBpubYr

0 komentar: