Selasa, Desember 06, 2011


Masa Tabi’in

Para tabi’in adalah murid-murid langsung dari para sahabat Nabi. Pada masa tabi’in mereka melakukan dua peranan penting, yaitu :

1. Mengumpulkan riwayat hadits dan fatwa sahabat.

2. Ber ijtihad untuk masalah-masalah yang belum diketahui pendapat dari sahabat.

Para tabi’in di tiap-tiap kota mengembangkan ijtihadnya berdasarkan pengajaran dan methode guru mereka masing-masing dari kalangan sahabat Nabi.Mufti dan Fuqaha di Madinah

Said bin Al Musayyab
Urwah bin Zubair
Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shidiq
Kharijah bin Zaid bin Tsabit
Abu Bakar bin Abdurrahman
Sulaiman bin Yasar
Ubaidillah bin AbdullahMufti dan Fuqaha di Mekkah :

Atha’ bin Abi Rabah
Thawus bin Kisan
Mujahid bin Jabar
Ubaid bin Umar
Amru bin Dinar
Ikrimah maula Ibnu AbbasMufti dan Fuqaha di Basrah :

Amru bin Salamah
Abu Maryam al-Hanafy
Ka’ab bin Sud
Hasan Al Basri
Muhammad bin Sirin
Muslim bin YasarMufti dan Fuqaha di Kufah :

Alqamah bin Qais An-Nakhaiy
Masruq bin Al Ajda; Al Hamdany
Syuraih al Qadhy
Abdullah bin Utbah bin Mas’ud al-Qadly.
Rabi’ bin Khutsam.Mufti dan Fuqaha di Mesir :

Yazid bin Abi Habib
Bakir bin Abdillah
Amru bin Al-Harits

Mufti dan Fuqaha di Yaman :

Mutharrif bin Mazin al-Qadly.
Abdul Raziq bin Hamman
Hisyam bin Yusuf
Muhammad bin Tsur
Samak bin Al-FadhlMufti dan Fuqaha di Baghdad :

Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Salam
Abu Tsur Ibrahim bin Khalid al KalbyMufti dan Fuqaha di Andalusia :

Yahya bin Yahya
Abdul Malik bin Habib
Baqi bin Makhlad
Qasim bin Muhammad
Maslamah bin Abdul Aziz Al QadlyFuqaha Tujuh (Fuqaha al-sab’ah)

Mereka adalah para tabi’in yang dikenal sebagai imam ahli Fiqih (Fuqaha), yaitu :

Said bin Al-Musayyab (15 – 93 H), menantu sahabat Nabi Abu Hurairah. Ahli hadits, paling mengetahui keputusan hukum Abu Bakar dan Umar, guru Ibnu Syihab Az Zuhry.
‘Urwah bin Zubair (wafar 94 H), keponakan Aisyah Ummul Mukminin.
Abu Bakar bin ‘Ubaid bin Al Harits bin Hisyam Al Makzumi (wafat 94 H).
Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shidiq (wafat 94 H).
‘Ubaidillah bin Utbah bin Abdullah bin Mas’ud (wafat 99 H), guru Umar bin Abdul Azis.
Sulaiman bin Yasar (34-100 H), meriwayatkan hadits dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah.
Kharijah bin Zaid bin Tsabit, ahli fiqih dan menguasai ilmu faraidh (warisan).Masa Tabi’t Tabi’in dan Imam Mazhab.Mufti dan Fuqaha di Mekkah :

Di mekkah terdapat Muslim bin Khalid Al Zanji, Sa’id bin Salim Al-Qadah, Abdullah bin Zubair al Humaidy, Musa bin Abi Jarud dan Muhammad bin Idris Asy Syafi’i.Mufti dan Fuqaha di Madinah :

Ibnu Sihab Az Zuhri, Abdurrahman bin Hurmuz, Malik bin Anas.Mufti dan Fuqaha di Basrah :

Abdul Wahab bin Majid Ats Tsaqafy, Said bin abi ‘Arubah, Hammad bin Salamah, Ma’mar bin Rasyid.Mufti dan Fuqaha di Kufah :

Ibnu Abi Layla, Abdullah bin Syubramah, Syarikh Al Qadly, Sufyan Tsauri, Muhammad Al Hasan Asy Syaibany, Abu Yusuf Al Qadly, Abu Hanifah

Mufti dan Fuqaha di Baghdad :

Abu Tsur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi.Mufti dan Fuqaha di Syam

Yahya bin Hamzah Al Qadly, ‘Amru Abdurrahman bin ‘Amru Al Auzay, Abu Ishaq Al Farazy Ibnu Mubarak.Mufti dan Fuqaha di Mesir :

Abdullah bin Wahbin, Al Muzny, Ibnu Abdul hakam, Muhammad bin Idris Asy Syafi’i.

Artikel yang BerhubunganDikutip dari: http://ade-tea.blogspot.com/2011/02/cara-membuat-widget-artikel-yang.html#ixzz1JSIiysNe

Artikel yang BerhubunganDikutip dari: http://ade-tea.blogspot.com/2011/02/cara-membuat-widget-artikel-yang.html#ixzz1JNBpubYr

0 komentar: